Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności, który określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 2 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Agata Musiał, Tadeusz Musiał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU MM-TAMER Agata Musiał Tadeusz Musiał, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): pl. Jana Pawła II nr 11, 95-035 Ozorków, NIP: 732-000-29-78, REGON: 471030430.

2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: sklep@tamer.pl lub pisemnie na adres: PPHU MM-TAMER Agata Musiał, Tadeusz Musiał, pl. Jana Pawła II nr 11, 95-035 Ozorków.

§ 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

- w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,

- w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

- w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

- w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

- w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

- w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

- w celu realizacji usługi Newsletter przetwarzany jest adres e-mail,

- w celu świadczenia usługi Konta, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres e-mail,

- w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa Przedsiębiorcy, numer NIP, nr rachunku bankowego,

- w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,

- w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,

- dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

§ 4 Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

- przewoźnicy / kurierzy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora,

- banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

- podmiot obsługujący płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,

- upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych a także usługi księgowe oraz usługi prawne.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

- do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

- do sprostowania (art. 16 RODO),

- do usunięcia danych (art. 17 RODO),

- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

- do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

- do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),

- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa oraz w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć pisemnie na adres: PPHU MM-TAMER Agata Musiał, Tadeusz Musiał, pl. Jana Pawła II nr 11, 95-035 Ozorków, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@tamer.pl

3. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

 

§ 6 Prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§ 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

- zawierania i wykonania umowy sprzedaży, niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy,

- rejestracji Konta w Sklepie, niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji Konta, uniemożliwi rejestrację i założenie Konta,

- z uwagi na obowiązki ustawowe administratora, a takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. Niepodania danych osobowych będzie skutkować niewykonaniem powyższych obowiązków.

 

§ 8 Przekazywanie danych do Państw trzecich

(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Administrator danych osobowych korzystający z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, udostępnianych przykładowo przez firmę Google, może przekazywać dane osobowe do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem danych. W takiej sytuacji stosuje są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

 

Polityka cookies

§ 1 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu.

2. Każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy, niezależnie od tego czy jest Klientem Sklepu lub osobą odwiedzającą, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania mechanizmu plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane dane o osobie odwiedzającej, np. w jaki sposób korzysta ze strony Sklepu internetowego.

3. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies:

- cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,

- cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

2. Ze względu na cel ich stosowania Sklep internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

- niezbędne – umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu internetowego,

- analityczne – umożliwiające zliczanie wizyt na stronie a także źródła ruchu w tym informacje o sposobie poruszania się na stronie przez Użytkowników, informacje te gromadzone są w sposób anonimowy,

- reklamowe – stosowane w celu śledzenia Użytkowników na stronie Sklepu. Głównym celem tych plików jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla naszych partnerów reklamowych. Pliki te umożliwiają budowanie profilu zainteresowań dla danej osoby na podstawie informacji o stronach, które dana osoba przegląda, co obejmuje unikalną identyfikację przeglądarki Użytkownika i urządzenia końcowego.

 

§ 3 Podstawa prawna stosowania plików cookies

Podstawą prawną korzystania z analitycznych, reklamowych plików cookies jest zgoda osoby wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną korzystania z niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli gdy Administrator przetwarza dane osoby w celu świadczenia usług w trakcie zawierania lub realizacji umowy.

§ 4 Plików cookies podmiotów trzecich

1. Pliki cookies podmiotów trzecich zapewniają dostarczanie za pośrednictwem Sklepu internetowego oferowanych przez podmiot trzeci funkcjonalności np. funkcji reklamowych, czy analitycznych.

2. Strona internetowa gromadzi również anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Sprzedawca analizuje gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy (Google Analytics, Google Ads).

GOOGLE ANALYTICS

Na stronie Sklepu internetowego wykorzystywana jest technologia Google Analytics 4 czyli narzędzie do analizy sieciowej firmy Google LLC, które automatycznie przetwarza w tym celu dane Użytkownika (adres IP, czas wizyty na stronie internetowej, informacje o urządzeniu i przeglądarce a także informacje dotyczące korzystania z niniejszej Strony). Usługa Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej. Są to pliki cookie stron trzecich.

§ 5 Zarządzanie plikami cookies

1. Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na stronie Sklepu internetowego (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej Sklep internetowy z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie.

2. Podczas pierwszej wizyty na stronie Sklepu internetowego https://www.fabrykaszlafrokow.pl/ można skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików cookies klikając na przycisk „Ustawienia”, znajdujący się na banerze, zawierającym informacje na temat plików cookies. Po kliknięciu na przycisk „Ustawienia” możliwe jest skonfigurowanie swoich osobistych preferencji.

3. W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze strony Sklepu internetowego, ograniczenie ich stosowania na danym urządzeniu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego. Przykładowo w niektórych przypadkach może to zdecydowanie utrudnić korzystanie ze strony Sklepu internetowego.